Kasutamistingimused

1. Mõisted

“Kasutamistingimused” – Vahendaja poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks, mis on esitatud Veebisaidi leheküljel www.kinkekaart.ee/kasutustingimused.
“Vahendaja” – Kinkekaart OÜ.
“Müüja” – Isik, kelle poolt müüdavate kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks vahendab Vahendaja Kinkekaarte Veebisaidi kaudu.
“Kasutaja” – Veebisaidi registreeritud või registreerimata kasutaja.
“Kinkekaardi saaja” – Kasutaja või tema poolt soovitud kolmas isik, kelle e-posti aadressi on Kasutaja Vahendajale Kinkekaardi edastamiseks andnud.
“Kinkekaart” – Vahendaja vahendusel Müüja poolt müüdav unikaalse koodiga varustatud kinkekaart. Kinkekaarti saab Kinkekaardi saaja kasutada Müüja kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks.
“Müügileping” – Vahendaja vahendusel Kasutaja ja Müüja vahel sõlmitav leping Kinkekaardi ostmiseks.
“Veebisait”– Internetikeskkond www.kinkekaart.ee

2. Andmed Vahendaja kohta

2.1. Vahendaja on Kinkekaart OÜ, registrikood 11265084, aadress Laki 25, Tallinn, 12915.
2.2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Vahendajale e-posti aadressil myyk@kinkekaart.ee.

3. Müügilepingute vahendamine

3.1. Vahendaja haldab Veebisaiti, kus Kasutaja saab Müüjaga viimase poolt esitatud tingimustel sõlmida Müügilepingu.
3.2. Kasutaja sõlmib Müügilepingu Müüjaga ja Vahendaja ei vastuta Veebisaidil oleva Kinkekaardi tutvustuse õigsuse ega Müügilepingu täitmise eest.
3.3. Müüja poolt pakutava Kinkekaardi Müügilepingu sõlmimiseks deponeerib Kasutaja Vahendaja arvelduskontol Müüja poolt määratud summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse Müügileping Kasutaja ja Müüja vahel sõlmituks.
3.4. Kui Müügileping Kasutaja ja Müüja vahel on sõlmitud, edastab Vahendaja Kinkekaardi saaja e-posti aadressile unikaalse koodiga varustatud Kinkekaardi, mida saab Müüja juures kasutada kaupade ja/või teenuste eest tasumiseks.
3.5. Vahendaja poolt vahendatud Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud tähtaja lõpuni. Kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu. Kui soovitud kaupade või teenuste maksumus on väiksem Kinkekaardi väärtusest, siis vaheraha ei tagastata. Kui soovitud kaupade või teenuste maksumus ületab Kinkekaardi väärtuse, saab puudujääva osa tasuda teiste Müüja poolt aktsepteeritavate maksevahenditega.

4. Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus pärast Kasutaja ja Müüja vahelise Müügilepingu sõlmimist nõuda Kinkekaardi väljastamist.
4.2. Tarbijast Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust 14 päeva jooksul alates päevast, mil Kasutaja ja Müüja sõlmisid Müügilepingu. Müügileping loetakse sõlmituks Vahendaja poolt Müügilepingus sätestatud summa deponeerimisest. Tehingust ei saa taganeda, kui unikaalse koodiga varustatud Kinkekaarti on juba kasutatud Müüja poolt müüdavate kaupade ja/või osutatavate teenuste eest tasumiseks.
4.3. Kasutaja kohustub esitama Veebisaidi kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmed, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi.
4.4. Kasutaja kohustub hoidma Veebisaidi kasutamiseks valitud salasõna ja kasutajatunnust ning Kinkekaardile kantud unikaalset koodi selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte.

5. Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Vahendajal on õigus katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Veebisaidilt, kui Vahendaja kahtlustab, et Kasutaja toimib ebaausalt või seadusevastaselt.
5.2. Kui Kasutaja teostab taganemisõigust p 4.2. alusel, siis Vahendaja tagastab Kasutajale Vahendaja juures deponeeritud ostuhinna. Muul juhul ja ulatuses vastutab Müügilepingu täitmise eest üksnes Müüja. Juhul, kui Vahendajal peaks siiski tekkima õigusaktidest tulenevalt müügilepingu vahendamise eest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Vahendaja juures deponeeritud summa suurusega.
5.3. Vahendaja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.
5.3. Vahendaja ei vastuta Kinkekaardile kantud unikaalse koodi kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest, sh juhul, kui Kinkekaart satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu.

6. Intellektuaalne omand

6.1. Vahendajale kuuluvad kõik autoriõigused Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas tarkvarale, tekstidele, fotodele ja graafilisele kujundusele.
6.2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Vahendaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
6.3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Vahendaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

7. Isikuandmete kaitse

7.1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Vahendaja. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
7.2. Vahendaja kogub Kasutaja isikuandmeid Kasutaja Veebisaidile registreerumisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel.
7.3. Töödeldavad isikuandmed on Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus ja tarbimiseelistused.
7.4. Vahendaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Veebisaidil Kasutajatele Kinkekaartide vahendamist ja Kasutajatele personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
7.5. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
7.6. Kasutaja ei edasta Kasutajate kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. Müüjatele Müügilepingute kohaseks täitmiseks.

8. Lõppsätted

8.1. Kasutamistingimused jõustuvad Vahendaja ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutamistingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama.
8.2. Vahendamise tingimusi on Vahendajal õigus muuta avaldades vastavasisulise info 14 päevase etteteatamisega Vahendaja koduleheküljel www.kinkekaart.ee.
8.3. Juhul, kui mõni Kasutamistingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutamistingimuste sätete kehtivust.
8.4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
8.5. Kui Kasutaja ja Vahendaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.